Juridisch nieuws

HAVENARBEID - JURIDISCHE ACHTERGROND

HAVENARBEID - JURIDISCHE ACHTERGROND

 

Inmiddels, in Spanje … De Spaanse mededingingsautoriteit onderzoekt de geldigheid van de afspraken tussen werkgevers en havenarbeiders.

De discussies rond havenarbeid in België lijken voorlopig onder controle.

NIEUW BELGISCH SCHEEPVAARTWETBOEK KOMT DICHTERBIJ

Nieuw Belgisch scheepvaartwetboek komt dichterbij

Op de ministerraad van 22 december 2017 werd beslist om het voorontwerp van het nieuwe scheepvaartwetboek over te maken aan de Raad van State.

NIEUWSFLASH - WET ZAKELIJKE ZEKERHEDEN IN WERKING

Nieuwsflash: Wet Zakelijke Zekerheden in werking

 

Op 1 januari 2018 is de nieuwe Wet zakelijke zekerheden op roerende goederen in werking getreden. Zoals U reeds kon horen tijdens ons lunchseminarie over dit thema, of zoals U kon lezen in de diverse bijdragen op deze website, introduceert de nieuwe Wet een online pandregister waar registerpanden en eigendomsvoorbehouden in kunnen worden geregistreerd.

DE DIGITALE VRACHTBRIEF: EEN TWEEDE PROEFPROJECT

De digitale vrachtbrief: een tweede proefproject

 

U las het wellicht ook: “Start van het Benelux-proefproject met digitale CMR-vrachtbrief”. Klopt dit ? En was er al niet een proefproject met een digitale vrachtbrief ?

Er is inderdaad nogal wat verwarring. Dus hierna even de relevante teksten op een rij.

Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

Bij Verordeningen (EU) 2017/2364, 2017/2365 en 2017/2366 van 18 december 2017 heeft de Europese Commissie nieuwe Europese drempelbedragen vastgesteld voor overheidsopdrachten (klassieke en speciale sectoren) en concessieovereenkomsten. De nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2018 voor een periode van in beginsel twee jaar.

De Europese drempelbedragen neergelegd in artikel 4 van Richtlijn 2014/24/EU (klassieke sectoren) worden als volgt aangepast:

BESCHOUWINGEN - VERVOERRECHT: NIEUWE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WEGVERVOER

Nieuwe algemene voorwaarden voor wegvervoer – Discussies zullen blijven

Begin deze maand werden de nieuwe Algemene Voorwaarden voor Wegvervoer voorgesteld door de beroepsorganisaties Febetra, TLV en UPTR.

Zoals bekend, worden de regels rond het wegvervoer dwingend geregeld door het CMR-verdrag. De nieuwe Algemene Voorwaarden willen enkel die zaken regelen die in het CMR-verdrag niet of niet duidelijk genoeg geregeld zijn. Aldus bevatten deze Algemene Voorwaarden onder meer artikels over:

  • laden en lossen;

NIEUWSFLASH - VERVOERRECHT: AIS VERPLICHTING VOOR BINNENSCHEPEN

AIS verplichting voor binnenschepen

 

De Vlaamse Regering besliste het gebruik van een AIS toestel op binnenschepen te verplichten.

NIEUWSFLASH-VERVOERRECHT: LADINGZEKERING: NIEUWE VLAAMSE REGELS

Ladingzekering: nieuwe Vlaamse regels

Nieuw artikel 45bis in Algemeen Reglement op Politie van het Wegverkeer  –  In het bijzonder nieuw artikel 45bis, § 3  –  Algemene Voorwaarden Ladingzekering

Op 17 november 2017 besliste de Vlaamse regering om de regels rond ladingzekering (art 45bis Algemeen Reglement op Politie van het Wegverkeer) aan te passen.

Ladingzekering in het wegvervoer hoort sinds de Zesde Staatshervorming inderdaad tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest.

Controle van het internetgebruik op de werkvloer: principes ontwikkeld door het Europees Hof voor de rechten van de mens en hun impact in de Belgische rechtsorde

Op 5 september 2017 heeft de Grote Kamer van het Europees Hof voor de rechten van de mens een arrest geveld in de zaak Barbulescu. In het arrest ontwikkelt het Hof de principes die in ogenschouw moeten worden genomen bij de beoordeling van de eerbiediging van het privéleven in de context van het internetgebruik op de werkvloer. Dit arrest zal geen enkele impact hebben binnen de Belgische rechtsorde aangezien het juridisch arsenaal voorzien in onze rechtsorde reeds voldoet aan de door het Hof geformuleerde eisen.

Feitenrelaas en retroakten

Rentevoet Wet Betalingsachterstand bij handelstransacties 2e semester 2017

De nieuwe interestvoet voor de wet betalingsachterstand bij handelstransacties (wet van 2 augustus 2002) werd op 13 juli 2017 gepubliceerd. Ze bedraagt 8% tussen 1 juli 2017 en 31 december 2017 (tweede semester 2017). Ze blijft dus ongewijzigd ten opzichte van de interestvoet die gold voor het eerste semester van 2017.

Voor meer informatie, contacteer Peter Van de Vijver of Philippe Van Dijck.

Pages